„Aspergerowiec oswojony”

Projekt „Aspergerowiec oswojony” powstaje, by działać na rzecz osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu: zespołem Aspergera (ang. Asperger syndrome – AS) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (ang. high functioning autism – HFA).

Istnieje wiele organizacji wszechstronnie pomagających autystycznym dzieciom, zapewniających im terapię oraz właściwą edukację. My koncentrujemy się na dwóch innych obszarach, gdzie naszym zdaniem jest bardzo dużo do zrobienia.

Pomagamy autystykom w integracji z otoczeniem, a otoczeniu – w integrowaniu się z autystykami.

Wspieramy osoby dorosłe oraz młodzież z AS lub HFA w samorozwoju indywidualnym oraz społecznym. Szczególnie dorośli diagnozowani w dojrzałym wieku często nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji i wyznaczyć sobie właściwej ścieżki dalszego życia. Stoją oni często w obliczu problemów nieznanych ludziom „neurotypowym”. Specyficzne kłopoty z komunikacją i relacjami społecznymi, a także uwielbienie rutyny albo nadwrażliwość na bodźce – te i inne „przypadłości” nie tylko utrudniają życie, ale często powodują niezrozumienie lub irytację otoczenia.

Pragniemy pokazywać, że osoby autystyczne to ludzie tak samo wartościowi, jak wszyscy inni.  Że mogą normalnie funkcjonować, w pełni ciesząc się życiem. Dlatego chcemy pomagać im odkrywać i rozwijać swoje talenty, a także minimalizować negatywne skutki ich deficytów, zapewniając wsparcie indywidualnego trenera-przewodnika.

Pomagamy również rodzicom dzieci autystycznych oraz członkom rodzin autystyków. AS lub HFA, choć są łagodniejszymi postaciami autyzmu, stanowią duże wyzwanie dla rodziców dziecka nim dotkniętego. Wymaga ono wielkiej uwagi, starannego podejścia do wychowania, a także dostosowania i odpowiedniej organizacji całego życia rodzinnego. Prowadzimy doradztwo oraz tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń dla wszystkich poszukujących wiedzy lub dobrych praktyk w postępowaniu z autystykami.

Propagujemy rzetelną wiedzę na temat AS i HFA.

Wokół spektrum autyzmu pojawia się wiele stereotypów. Odbiera się autystyków jako aspołecznych dziwaków, nie tylko niedostosowanych do świata, ale wręcz upośledzonych. Często słyszymy opinie, że osoby autystyczne są samotnikami i egoistami, że nie potrafią być empatyczni. Że nie mają żadnych emocji i nigdy się nimi nie kierują. To nie jest prawda.

Jesteśmy przekonani, że zespół Aspergera i autyzm wysokofunkcjonujący to nie upośledzenia, ale odmienności. Nie tylko ograniczenia, ale również nowe możliwości. Negatywne aspekty tych odmienności można oswoić, a pozytywne – wykorzystać! Autystycy często wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia, np. artystyczne lub w naukach ścisłych.

Ludzie nigdy nie byli, nie są i nie będą identyczni. Różnorodność to jedna z najpiękniejszych cech ludzkości i poszczególnych społeczeństw. Jesteśmy przekonani, że osoby autystyczne mają swoje istotne miejsce w każdej społeczności – i że mogą do niej wnosić wiele dobra i unikatowych wartości.

Aspergerowcy nie potrzebują parasola ochronnego ani żadnych przywilejów – diagnoza nie zwalnia z odpowiedzialności za siebie i nie powinna być uzasadnieniem dla postaw roszczeniowych. Potrzebują tylko zrozumienia i poszanowania swojej odmienności. Chcemy aktywnie działać na rzecz budowania takiego zrozumienia i likwidowania barier pomiędzy autystykami, a „neurotypowymi”. Cel ten realizujemy poprzez projekty edukacyjne i artystyczne, takie jak np. „Autoterapia”.

Oswajamy autystyków ze światem, a świat – z autystykami.

Nasze cele:

 • Propagowanie rzetelnej wiedzy o AS i HFA, również wśród specjalistów i nauczycieli.
 • Obalanie stereotypów na temat ludzi autystycznych.
 • Oswajanie społeczeństwa z autystykami, ich specyfiką i problemami.
 • Wspieranie osób autystycznych (zarówno dzieci, jak i dorosłych) w integrowaniu się z otoczeniem i społeczeństwem.
 • Wspieranie rodzin w procesie wychowywania dzieci z AS i HFA.
 • Poszukiwanie nowych metod edukacyjnych i integracyjnych (również zindywidualizowanych) oraz wdrażanie ich w praktyce.
 • Wspieranie rodzin dorosłych osób autystycznych w budowaniu zdrowych relacji.
 • Pomoc dla dorosłych autystyków w budowaniu kariery zawodowej, odnajdywaniu celu i sensu życia.
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych działań wspierających edukację oraz odkrywanie i rozwijanie talentów osób z AS i HFA.
 • Wspieranie osób autystycznych w pokonywaniu kryzysów egzystencjalnych oraz depresyjnych, z wykorzystaniem metod logoterapii i terapii sztuką.
 • Wspieranie artystów autystycznych w realizowaniu swoich pasji.

Jak?

 • Wykłady i warsztaty dla nauczycieli.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych.
 • Warsztaty dla rodzin.
 • Indywidualne wsparcie dla osób autystycznych (praca 1:1).
 • Terapia sztuką i pięknem (warsztaty muzyczne, rękodzielnicze i przyrodnicze).
 • Organizowanie seminariów popularyzatorskich.
 • Szeroka popularyzacja wiedzy na temat AS i HFA w Internecie.
 • Organizowanie (we współpracy ze specjalistami) świetlic oraz imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży autystycznej.
 • Realizowanie projektów artystycznych promujących wiedzę o AS i HFA.

Projekt będzie miał formę prawną fundacji lub zostanie zrealizowany we współdziałaniu z inną instytucją. Więcej informacji – już wkrótce.